کل بازديدکنندگان : 159732     امروز : دوشنبه ، 7 خرداد 1403    ساعت :
 
ثبت نام
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي:   نام پدر: شماره شناسنامه: محل صدور:
تاريخ تولد: محل تولد: کد ملي: مليت / مذهب:
مشخصات عمومي
وضعيت تاهل و تکفل:
تعداد فرزندان: نفر تعداد افراد تحت تکفل: نفر
نام و نام خانوادگي همسر: شغل همسر: ميزان تحصيلات:
وضعيت نظام وظيفه:
نشاني منزل:
کد پستي: تلفن:   موبايل:
تحصيلات
آخرين مدرک تحصيلي نام موسسه آموزشي محل تحصيل نام رشته-گرايش معدل تاريخ اخذ مدرک
سوابق کاري
نام موسسه/شرکت پست سازماني تاريخ شروع تاريخ پايان حقوق دريافتي علت ترک
دوره هاي آموزشي
نام موسسه آموزشي عنوان دوره آموزشي تاريخ دوره کل زمان دوره
آشنايي به زبان خارجي
نوع زبان خواندن
نوشتن
صحبت کردن
نوع زبان خواندن
نوشتن
صحبت کردن
آشنايي به نرم افزار
نام نرم افزار
نام نرم افزار
اطلاعات شخصي
آيا در حال حاضر شاغل هستيد؟
محل اشتغال:
آيا به محل کار قبلي تعهد خدمتي داريد؟
تا تاريخ:
آيا سابقه بيمه تامين اجتماعي داريد؟
چند سال:
آيا محکوميت قضايي يا سياسي داشته ايد؟
چند ماه - علت:
آيا اعتياد به سيگار و يا هر گونه مواد مخدر ديگري داشته ايد؟
شرح:
آيا از نظر سلامتي و جسماني کاملا سالم هستيد؟
نام بيماري:
شغل پدر: تعداد خواهر و برادر:
نام دو نفر را که شما را بشناسند (به غير از بستگان) ذکر نماييد:
نام و نام خانوادگي: نسبت: محل کار: تلفن تماس:
نام و نام خانوادگي: نسبت: محل کار: تلفن تماس:
زمان مورد تقاضاي کار: حقوق پيشنهادي: مهارت هنري:
علاقه مندي کاري در آزمايشگاه: مهارت ديگر: